Skip links

Kvalité och Miljöpolicy

Kvalité och Miljö

Kvalitet, Arbetsmiljö och miljö är för oss viktigt och en stor del i vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med vårt Systematiska Arbetsmiljöarbete för att hela tiden förbättra våra rutiner och arbetssätt inom Kvalitet och Miljö.

Kvalitetspolicy

  • Broja Fasadställningar ska leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långvariga kundrelationer.
  • Broja Fasadställningar:s medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.
  • Broja Fasadställningar:s medarbetare vidareutvecklar sig kontinuerligt inom sitt verksamhetsområde.
  • Broja Fasadställningar:s verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande. Liksom av ett personligt och genuint bemötande av både kunder, leverantörer och internt. Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras. Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställels

Miljöpolicy

  • Vår miljöpolicy och våra miljömål ska kontinuerligt utvärderas och omarbetas för att nå ständiga förbättringar.
  • Verksamheten ska minst följa de lagar och andra krav som företaget berörs av.
  • Engagera och utbilda våra anställda i miljöarbetet, samt på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om våra miljöförhållanden.
  • Vi ska minska användningen av naturresurser, samt förebygga föroreningar.
  • Vi ska beakta våra entreprenörers miljöarbete vid all upphandling.
  • Miljöarbetet ska dokumenteras och kontinuerligt följas upp genom kontroller och mätningar.